Personoplysninger

Behandling af personoplysninger i TIK Løberne

TIK Løbernes dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os

TIK Løberne er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. TIK Løberne behandler personoplysninger i forbindelse med medlemsdatabasen, tilmelding til stævner og konkurrencer ol.

Medlemsdatabasen

Alle medlemmer i TIK Løberne skal registreres i medlemsdatabasen med følgende oplysninger:

 1. Navn, adresse, telefonnummer og/eller mobiltelefonnummer og email adresse.
 2. Fødselsdato og køn af hensyn til klassifikation ved konkurrencer
 3. Medlemmernes CPR-nummer registreres ikke i databasen.

Navneoplysningerne i databasen betragtes ikke som fortrolige. Der kan være lister med medlemmernes navne frit tilgængeligt f.eks. i forbindelse med stævner, andre arrangementer mm. Øvrige oplysninger i databasen betragtes som fortrolige og er kun tilgængelige for foreningens bestyrelse, trænere og løbsadministrationen. Oplysninger fra databasen kan kun videregives med medlemmets accept. Accepten kan være mundtlig eller skriftlig.

Ansvar

Det er formandens ansvar at tilse, at nærværende retningslinjer overholdes.

Det er medlemmernes ansvar at alle oplysninger er registreret korrekt i medlemsdatabasen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til formanden.

Bestyrelsen i TIK Løberne

 1. april 2018