Vedtægter

Love for TIK Løberne

§ 1 Navn, formål og tilslutning

 1. Afdelingens navn er TIK Løberne
 2. Afdelingens formål er at fremme interessen for løb i Taastrup samt arbejde for at give alle løbeinteresserede medlemmer mulighed for at dyrke deres aktiviteter under de bedste former.
 3. Afdelingen er tilsluttet Dansk Atletik Forbund (DAF)
 4. Ingen bestemmelser må være i strid med ”Love for Taastrup Idræts Klub”, ligesom afdelingen er forpligtet over for TIK’s generalforsamlings beslutning.

§ 2 Medlemmer og kontingenter

 1. Medlemmer af afdelingen er alle, der ikke er i restance til foreningen med medlemskontingent i mere end en måned.
 2. Foreningen regnskabsperiode er fra den 1. januar til den 31. december
 3. De årlige medlemskontingenter fastsættes af bestyrelsen.

§  3: Bestyrelsen

 1. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er myndige.
  Et medlem kan vælges på generalforsamlingen, selvom vedkommende ikke er til stede personligt, såfremt der foreligger accept fra medlemmets side.
 2. Bestyrelsen består af 7 (syv) medlemmer samt 2 (to) suppleanter.
  Formanden og kasseren vælges direkte af generalforsamlingen
  Den valgte bestyrelse konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.
  Bestyrelsen vælges for 2 (to) år af gangen.
  Suppleanter vælges for 1 (et) år af gangen.
  Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.
  Kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 3. Bestyrelsen har den daglige ledelse af afdelingsaktiviteter og har ansvaret for, at foreningens formålsparagraf i videst mulig omfang bliver efterlevet.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 (fem) medlemmer giver møde.
  Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed.
  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  Ved hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren regnskab udarbejdet efter anvisninger fra bestyrelsen.
 5. Tegningsregler
  Foreningen tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 4 Generalforsamling og opløsning

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.
  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på TIK Løbernes hjemmeside.
  Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 8 (otte) dage forinden.
 3. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år og tanker for det kommende år
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år underskrevet af kassereren og revisorerne
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Valg af formand – ulige årstal
  7. Valg af kasserer – lige årstal
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af 2 (to) revisorer og 1 revisorsuppleant
  10. EventueltSager, der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer. Afstemningen afgøres ved simpel majoritet
  Til vedtagelse af nye love elle ændringer i bestående love kræves dog at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
  Stemmeberettigede er alle afdelingens medlemmer, der har været medlem i mere end en måned og er fyldt 15 år.
  Et medlem kan vælges på generalforsamlingen; selvom vedkommende ikke er tilstede personligt, såfremt der foreligger skriftlig accept fra medlemmets side.
 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.
  Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre blot én stemmeberettiget finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.
  Stemmeafgivelse kan kun ske personligt.
 6. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter mindst 1/5 af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstra ordinære generalforsamling.
  Når en sådan er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.
  Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsorden nægtes behandlet.
 7. Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.
 8. Foreningens opløsning eller udtrædelse af TIK kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.
  Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede, og der fordres 5/6 af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om opløsning eller udtrædelse.
  Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med forannævnte kvalificerede majoritet, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  Ved en opløsning/udtrædelse af TIK tilfalder formuen TIK. Formuen skal hensættes på en spærret konto i indtil 5 (fem) år til opstart af en ny afdeling. Sker dette ikke tilfalder formuen TIK.
 9. Der kan opstå eksterne forhold der umuliggør afholdelse af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling som anført i § 4, 1 – 8. I så fald kan bestyrelsen afgøre at:
  1. Generalforsamlingen udskydes i op til 6 måneder.
  og/eller
  2. Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Dette kræver, at der sikres mulighed for god kommunikation så alle punkter og forslag kan behandles samt at afstemninger og valg kan afholdes korrekt.
  I begge tilfælde skal beslutningen meddeles og begrundes over for medlemmerne ved bekendtgørelse på TIK Løbernes hjemmeside.

Vedtægterne er senest revideret på den ordinære generalforsamling 12. august 2021.